Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sayın Üyemiz,
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile adınıza açılacak üye hesabının tanımlanması suretiyle, www.tazecicek.com (“Site”) alan adı üzerinden sizlere sunulacak hizmetlere ilişkin hukuki şartların bir listesi bilgi ve teyidinize sunulmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki, “Okudum, anladım, kabul ediyorum .” şeklindeki onay kutucuğunu işaretleyerek ve üyelik ekranında yer alan (i) ad-soyad, (ii) e-posta adresi ve (iii) şifre alanlarını doldurmanızın ardından belirttiğiniz e-posta adresine onay kodu içeren bir e-mail gönderilecektir. Onay e-mailinde yer alan onay kodunu kullanarak Site’ye giriş yapmanız halinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecek ve Site’ye kaydolarak “Üye” sıfatını kazanacaksınız. Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile aşağıda değinilen her türlü hukuki hususu okuyup tam anlamıyla anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılacaksınız.
İşbu Sözleşme metni zaman zaman güncellenebilir nitelikte olup en güncel haliyle her daim Üyeler’in Site’deki üye hesabı üzerinden erişilebilir olacaktır. 
1. Taraflar
İşbu Sözleşme, Göztepe Mahallesi, Göztepe Sokak No: 27/1, Beykoz/İstanbul adresinde mukim Taze Çiçek İnternet Hizmetleri Limited Şirketi (“Taze Çiçek”, “Şirket”) ile Site’ye aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan Site üyeleri (“Üye/ler”) arasında akdedilmektedir.
2. Tanımlar
Üye Hesabı: Üyeler’in Site’de sahip oldukları hesaplarını ifade etmektedir.
Hizmetler: Şirket’in Site üzerinden Üyeler’e sunduğu her türlü hizmettir. 
Ürün/ler: Site üzerinden Taze Çiçek tarafından satışa sunulan her türlü taşınabilir malı ifade etmektedir.
İçerik Site‘de veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade etmektedir.
Kişisel Veri Üyeler’in kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati başta olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel veri sayılacak her türlü veriyi ifade etmektedir.
 
3. Sözleşme’nin Konusu 
İşbu Sözleşme’nin konusunu, Site’nin kullanımı ve üyelik sürecine ilişkin Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır. 
4. Üye Hesabı
4.1. Üye, Site’nin bazı bölümlerine erişmek ve Hizmetler’inden yararlanmak için Sözleşme’yi onaylayarak kendisi için bir Üye Hesabı oluşturmalıdır. Üye Hesabı oluşturulması için Üye, ilgili kayıt ekranında talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurmakla yükümlüdür. 
4.2. Üye olmak isteyen kişilerin 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Üye, 18 (onsekiz) yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. Söz konusu kayıt bilgilerini doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Site üzerindeki Üye Hesabı’ndan her daim ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna  basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.
4.3. Üye, Üye Hesabı üzerinde münhasıran hak sahibidir. Üye, Üye Hesabı’na erişmek suretiyle Ürünler’i satın almak için Site üzerinde sunulan Ürünler’e ilişkin işbu Sözleşme’ye ek olarak sunulan “Mesafeli Satış Sözleşmesi”ni de akdetmelidir. 
4.4. Üye Hesabı’nın yukarıda anılan öneminden ötürü, Üye Hesabı’nıza ait oturum açma bilgileri gizli tutulmalı ve anılan bilgilere erişim kısıtlanmalıdır. Zira, Üye tarafından özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Üye Hesabı kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dâhil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluk sadece ve tümüyle Üye’ye ait olacaktır.
 
5. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Üye, Şirket tarafından kendisine iletilen e-maildeki onay kodunu kullanarak Site’ye giriş yaparak Sözleşme’yi okuyup tam anlamıyla anlayarak şartlarını kabul ettiğini, 18 (onsekiz) yaşından büyük olup işbu Sözleşme’yi akdetmek hususunda bağlayıcı yasal yetki ve hakları haiz olduğunu ve Site’yi belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak kullanmayı taahhüt etmektedir.
5.2. Üyelik aşamasında Üye tarafından Şirket’e bildirilen bilgilerin doğru, güncel ve gerçek olduğu ve yanıltıcı olmadığı kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Üye yeni ve güncel bilgileri Şirket’e Site üzerinden yahut başkaca yazılı şekillerde gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. 
5.3. Üye, Üye Hesabı’nı, üyelik adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir üyeye devredemez veya anılan hesapların üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye’nin Üye Hesabı’na ilişkin bilgileri tamamen Üye’ye ait olup işbu bilgilerin gizliliği ve güvenliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait Üye Hesabı, üye adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye, Şirket ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.
5.4. Üye kaynaklı herhangi bir kötü yazılım sebebiyle Şirket ve/veya üçüncü kişiler nezdinde bir zarar meydana gelmesi halinde, tüm sorumluluk Üye’ye ait olacaktır. Olası bir zararın Şirket üzerine doğması durumunda Üye, Şirket’i derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.
5.5. Üye; Site’yi, Şirket tarafından sunulan herhangi bir içeriği ve/veya bunların herhangi bir parçasını herhangi bir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, tekrar kullanmamayı, bunlara dayalı türev eserler yaratmamayı, bunları indirmemeyi, uyarlamamayı, tersine mühendislik uygulamamayı, benzerini yapmaya çalışmamayı, başka bir sunucuya taşımamayı, tercüme etmemeyi, derlememeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi veya parçalara ayırmamayı veya önceden Şirket’in yazılı ve özel iznini almaksızın yukarıda anılanların herhangi birini kamuya açık olarak sergilememeyi, icra etmemeyi, iletmemeyi veya dağıtmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
5.6. Üye, Site’nin ve Site nezdinde yer alan içeriklerin barındırılması, iletilmesi, yayımlanması ve/veya görüntülenmesi (anılanlarla ilgili herhangi bir reklam veya başka tanıtıcı içeriğin dahil edilmesi ve sunulması da dahil olmak üzere) ile Hizmetler’in ne şekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edileceğine ilişkin takdir yetkisinin münhasıran Şirket’e ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir.
5.7. Üye, Hizmetler’inin herhangi bir kısmına (veya verilerine ve/veya İçeriğe) erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, kod, algoritma veya metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manüel işlemler kullanmak; veya Hizmetler vasıtasıyla bu maksatla kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, belge, hizmet veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir Hizmetler’in navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde yeniden oluşturmak veya atlamak sakiyle herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
5.8. Üye, Şirket itibarına ve saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek veya Şirket itibarını zedeleyebilecek ve sair şekillerde zarar verebilecek biçimde hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi bir durumda Şirket nezdinde doğan zararlar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın Üye tarafından derhal, nakden ve defaten tazmin edilecektir.
 
6. Şirketin Hak ve Yükümlülükleri
6.1. Şirket; Ürünler’in, Üye tarafından sipariş edilip bedeli ödendikten sonra, stok durumunun müsait olması şartına bağlı olarak, en kısa sürede hazırlayıp Üye’ye gönderimini organize edecektir.
6.2. Şirket, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Ek şart ve koşulların Üye tarafından onaylanması gerekmekte olup ilgili ek şart ve koşullar onaylanmadığı sürece Şirket, üyelik sürecini tek taraflı olarak iptal edebilecektir.
6.3. Şirket, Hizmetler’in kapsamını ve niteliğini belirlemek ve Sözleşme’de değişiklik yapmakta tamamen serbest olup, yapacağı her türlü güncelleme ve değişiklikler, Site‘de yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiş kabul edilecek, Üye için bağlayıcı olacaktır. 
6.4. Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplerle binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi, manevi hiçbir zarardan Taze Çiçek, yöneticileri, çalışanları, alt yüklenicileri, hizmet sağlayıcıları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Taze Çiçek, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; sunulan Hizmetler’in vs. kesintiye uğraması yahut hata vermesi durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
6.5. Site üzerinden, Taze Çiçek‘in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Taze Çiçek’in herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklediği anlamına gelmemektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Taze Çiçek‘in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Üyeler’in kendi sorumluluğundadır. Taze Çiçek bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Taze Çiçek’in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. 
6.6. Site’ye ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 
6.7. Taze Çiçek işbu Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, işbu Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 
7. Fikri Mülkiyet
Tescil edilmiş ve/veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her türlü sanat eseri, grafik, görsel, web sitesi şablonu ve pencere öğesi, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu (html dahil), uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, animasyon, arayüz, dokümantasyon, bunların türevleri ve versiyonları, yöntem, ürün, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, logo, alan adı, özelleştirilmiş URL, ticari marka, hizmet markası, ticari ad ve mülkiyete ilişkin diğer tanımlayıcı unsur da dahil olmak üzere telif hakkına konu edilebilir her türlü materyal veya bu materyallerin yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamında herhangi bir telif hakkına konu olan veya olabilecek diğer herhangi bir içeriği de dâhil olmak üzere Hizmetler’e ait olan ve bunlardan kaynaklanan tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (hep birlikte "Fikri Mülkiyet" olarak anılacaktır) ve bunların bilumum türevleri Şirket’e ait  ve/veya Şirket’e lisanslıdır.
 
8. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik
8.1. Şirket, Üye'nin Hizmetler'den yararlanabilmek için Üye Hesabı başta olmak üzere Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin KVKK da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Şirket, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Site’de her daim incelenmeye müsait olan Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası , işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde yürürlükte olan tüm veri koruma ve gizlilik yasalarına ve yönetmeliklerine, KVKK düzenlemeleri dahil olmak üzere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Şirket ve Üye’nin KVKK kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, işbu Sözleşme ile bütünlük teşkil eden Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Aydınlatma Metni ve sair belgelerde ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
8.2. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.
8.3. Üye’nin başta Üye Hesabı olmak üzere Site’de beyan ettiği ve paylaşılmasına rıza gösterdiği kişisel veriler; işbu Sözleşme ve akdedilmesi muhtemel Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Şirket ya da iş ortakları tarafından Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanabilir, saklanabilir, işlenir, kullanılabilir ve/veya Şirket’in akdi ilişkilerine istinaden 3. kişiler ile paylaşılabilir.
8.4. Üye, kişisel verilerinin Şirket tarafından bahsi geçen şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 
9. Sözleşme’nin Feshi, Üyeliğin Sonlandırılması
9.1. Üye, Üye Hesabını dilediği zaman durdurabilir ve üyeliğinin iptal edilmesini yazılı şekilde talep edebilir. Söz konusu iptale ilişkin yürürlük tarihi, ilgili iptal işleminin tamamlandığı tarih olarak addedilecektir.
9.2. Şirket, Üye’nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, Üye’nin Site ve Hizmetler’i işbu Sözleşme hükümleri yahut ilgili kanunlara aykırı şekilde kullanması ve sair haklı kabul edilebilecek sebeplerle, dilediğinde tek taraflı takdiri doğrultusunda, önceden herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Üyeler’in üyelik statüsüne son verebilir. 
 
10. Mücbir Sebep
10.1. Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir:
Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık (covid-19 vb.), deprem, su baskını vs.)
Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, 
Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler,
Site’ye erişimi engelleyecek her türlü teknik arıza.
11. Sözleşme’nin Yorumu
11.1. İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.
11.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını kabul ve beyan etmişlerdir.
11.3. Hizmetler’in veya Site’nin kullanımı, Taze Çiçek ile Üye arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi oluşturmamaktadır.
 
12. Sözleşme’nin Devri
12.1. Taze Çiçek, Üye’nin onayı olmaksızın ve Üye’ye önceden bildirimde bulunmaksızın Sözleşme kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini ve Hizmetler’e ilişkin hak ve yükümlülüklerini bir üçüncü tarafa devredebilir. Ancak Üye, Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini önceden Taze Çiçek’ten yazılı onay almaksızın devir veya temlik edemeyecektir, yazılı rıza bulunmadan gerçekleştirilen her türlü devir veya devir girişimi geçersiz addedilecektir. 
 
13. Delil Sözleşmesi ve Uygulanacak Hukuk
13.1. Delil sözleşmesi; Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taze Çiçek’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Taze Çiçek’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
13.2. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabii olacak olup Sözleşme’den kaynaklanan veya Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
 
14. Bildirimler
Şirket, Üye ile Üye'nin kaydolurken Üye Hesabı’na ilişkin olarak bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak veya SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Bu anlamda Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Şirket’e gerçekleştirilecek bildirimler ise Şirket’in Site’de bilgilerine yer verilen e-posta adresi, iletişim numarası yahut adresine yapılacak bildirimler yolu ile gerçekleştirilebilecektir.
Toplam 9 (dokuz) sayfa ve 14 (ondört) ana maddeden oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girecektir.
Soru ve önerileriniz için [.] numaralı telefondan yahut [.] e-posta adresinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz.