MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"); adresi 5. maddede belirtilen ("Alıcı") ile

Kavacık Mahallesi, Otağtepe Caddesi, No:34/1B Beykoz/İstanbul adresinde bulunan Taze

Çiçek İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi ("Satıcı", “Taze Çiçek”) arasında aşağıda belirtilen

hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

2. TANIMLAR

2.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarında

yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:

Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Yönetmelik : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

KVKK : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Satıcı:

Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla

tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden

gerçek veya tüzel kişi

Alıcı:

Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, bunları

kullanan veya bunlardan yararlanan gerçek ya da tüzel kişi

Site : www.tazecicek.com

Taraflar : Satıcı ve Alıcı

Ürün(ler) : Site üzerinden satışa konu edilen her türlü ürün

 

3. KONU

Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Satıcı’ya Site üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği

aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve

Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve

yükümlülükleri oluşturur.

 

4. ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından Site üzerinden kabulü ile

kurulmasından ve gerek siparişten gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce

Site'nin, Sözleşme’nin ve aşağıda yer alan Ön Bilgilendirme Formu’nun ilgili kısımlarındaki tüm

açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin

yapıldığını kabul eder.

1. Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri

2. Satıcı’nın unvanı, iletişim bilgileri, güncel tanıtıcı bilgileri,mensubu olduğu meslek odası ve meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri ile MERSİS numarası

3. Ürün’ün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi

4. Ödeme, teslimat, gönderim kısıtlamaları, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın şikayetlere ilişkin  çözüm yöntemleri

5. Mahiyetine göre Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından Site'de onaylanarak kurulmasından sonra Alıcı'ya elektronik posta ile gönderilecek olması sebebiyle Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, her halukarda Site’de yer alan Üye

 

5. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Taze Çiçek İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi

Adresi: Kavacık Mahallesi, Otağtepe Caddesi, No:34/1B Beykoz/İstanbul

Mersis Numarası: 0833116311400001

Telefon Numarası: 0850 532 6651

Fax: 0850 532 6651

E-posta: [email protected]

Hesabı üzerinden her daim erişilebileceği Satıcı'nın da

Sözleşme’yi 3(üç) yıl ile nezdinde saklayabileceği

6. Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve varsa Satıcı’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler

7. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri

8. Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Alıcı’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kullanamayacağına ilişkin bilgi

9. Uyuşmazlık hallerinde Alıcı'nın Satıcı'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, Kanun'un  ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve

Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

 

Müşteri Hizmetleri: 0850 532 66 51

Mensubu Olduğu Meslek Odası: İstanbul Ticaret Odası

6. ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad: [adsoyad]

Telefon Numarası: [telefon]

Adres: [adres]

E-posta: [e-posta]

 

7. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan: [adsoyad]

Adres: [adres]

T.C.K.N./ Vergi Kimlik No.: [vergino]

Fatura iletimi: Siparişin teslimatından itibaren 7(yedi) gün içerisinde düzenlenen faturanın

basılabilir görüntüsü, Alıcı’nın sipariş oluştururken verdiği e-posta adresine gönderilecektir.

 

8. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

8.1. Ürünler’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Site üzerinde yer

almaktadır.

8.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler

güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise

belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

8.3. Sözleşme konusu malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

[urunler]

 

Toplam: [toplam]

Ödeme Şekli: [odeme]

Teslimat Adresi: [teslimadres]

Teslim Edilecek Kişi: [teslimadsoyad]

Fatura Adresi: [faturaadres]

Sipariş Tarihi: [tarih]

Teslimat Şekli:  

Teslimat Ücreti: [kargo]

 

8.4. Ürün teslimatı Satıcı tarafından gerçekleştirilecek olup masraflar Satıcı tarafından karşılanacaktır.

 

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. Alıcı, Site’de Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile

teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi

verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın Sözleşme’nin kurulmasından evvel, siparişi

verilen Ürün/Ürünler’e ait temel özellikleri, Ürünler’in vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat

bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir Ürün, Yönetmelik ile belirlenen 30(otuz) günlük yasal süreyi

aşmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler

kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa

teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme'yi

feshedebilir. Site’de “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen Ürünler’in, teslimat tarihi

tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürünler

mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 (otuz) gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir.

9.3. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa

garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her

türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde

teslim etmeyi, Ürün’ün teslimi sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü

ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve

açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün paketi tedarik edebilir.

9.5. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit

edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka,

finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu Ürün’ü teslim

yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka

ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans

kuruluşu tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir

sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya

kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması

sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından

Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu Ürün’ü 1 (bir) gün içinde nakliye gideri

Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. Satıcı, Satıcı/Sağlayıcı olarak, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen

ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi

mücbir sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ün süresi içinde teslim edilememesi

durumunu mümkün olan kısa sürede Alıcı'ya bildirecektir. Bu durumda Alıcı’nın 1- siparişin

iptal edilmesi, 2- Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesi, 3- teslimat sürecinin, engelleyici

durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi seçeneklerinden birini seçerek Satıcı’dan

talep etme hakkı doğacaktır. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile

yaptığı ödemelerde, Ürün tutarı en geç 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten

ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün tutarı siparişin Alıcı tarafından iptal

edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından

kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama

sürecin uygulamada 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın

hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası

gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı

yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden veyahut kuryeden teslim almayacaktır.

Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün

özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Ürün kullanılmamalıdır.

Fatura iade edilmelidir.

9.9. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün’ün

Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi

halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi

kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine

ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu

bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur

taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme

hakkını haizdir.

9.10. Satıcı sipariş konusu Ürün’ün tesliminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde

durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı'ya durumu yazılı olarak veya kalıcı

veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil

olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün

içerisinde Alıcı’ya iade eder.

9.11. Ödeme işleminin akabinde Satıcı, Ürün’e ilişkin başta fiyat bilgisi olmak üzere temel

bilgilerin yer aldığı bir onay e-maili ile önceden Alıcı tarafından onaylanan işbu Sözleşme ve Ön

Bilgilendirme Formu’nu Alıcı’ya iletecektir. Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış

Sözleşmesi sonraki süreçte de Alıcı’nın Site’deki Üye Hesabı üzerinden her daim erişilebilir

olacaktır (Sürekli erişim imkanı, Alıcı’nın üyeliğinin bulunması durumuna özgüdür).

 

10. ÖZEL ŞARTLAR

10.1 Satıcı, kendi takdirinde olmak üzere, Site’de Alıcılar için çeşitli zamanlarda koşulları

münhasıran Satıcı tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar oluşturabilir. Alıcı’nın satın

aldığı Ürünler’i kanuni yahut sözleşmesel (cayma hakkı vb.) sebeplerle iade etmesi halinde,

Satıcı tarafından düzenlenen kampanya koşulları iade tarihi itibariyle geçerli olmayabilecektir.

Bu halde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilecek ve anılan

miktar Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir.

10.2. Alıcı’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde

kampanyalar birleştirilmeyecek, Alıcı yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. Alıcı böyle

bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Satıcı’nın Site’de duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve

kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın Site’den yapacağı her bir alışveriş

öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

 

11. CAYMA HAKKI

11.1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği

adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir

gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma

hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Satıcı’ya yöneltmiş olması gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. Cayma hakkı süresinin

belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen Ürünler’de, Alıcı veya Alıcı tarafından

belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan Ürünler’de, Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen

üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca Ürünler’in düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı

veya Alıcı tarafından belirlenen üçünçü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

11.2. Cayma hakkının kullanılması için Ürün’ün 13.madde başlığı altında düzenlenen “Cayma

Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu

hakkın kullanılması halinde,

I. Teslim edilen Ürün’ün faturası, (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise,

iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi

gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası

kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

II. İade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz

ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

III. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük

süre içerisinde toplam bedeli Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının

kullanılmasından itibaren Alıcı’nın da bahse konu Ürün’ü 10 (on) günlük süre içerisinde

malı iade etmesi gerekmektedir.

IV. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya

iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle

yükümlüdür.

V. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit

tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı

iptal edilir.

 

12. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

I. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının

kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve

gümüş kategorisindeki Ürünler).

II. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda.

III. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda.

IV. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan

mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde.

V. Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması

şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım

programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD,

VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)

telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde.

VI. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış

olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf

malzemelerinde.

VII. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli

yayınlarda.

VIII. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba

kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş

zamanın değerlendirilmesinde.

IX. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen

Ürünlerde.

X. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan

hizmetlerde.

 

13. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Site’de yer alan Aydınlatma Metni ile de detaylı bir biçimde açıklanmış olduğu üzere KVKK

kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C.

Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

*sipariş almak, Ürün ve hizmetleri sunmak, Ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel

sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halindesiparişler,

Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait

bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında

kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik,

lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı adına yerine getirilmesini sağlamak için Satıcı,

Satıcı’nın iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir,

yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir,

transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Alıcı, bu bağlamda kişisel verilerinin

işlenebileceğini kabul etmektedir.

 

14. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi

bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve

bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki

yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir. Her koşulda

borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın

uğradığı zarar ve ziyanını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

15. DELİL ANLAŞMASI İLE YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Sözleşme'den ve/veya hizmetin ifasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlığın

çözümünde Satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil

oluşturabilecektir. Taraflar, Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda

mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı ve Satıcı’nın ikametgâhının

bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerini, aşan bedellerin uyuşmazlık konusu olduğu

durumlarda ise Alıcı ve Satıcı’nın ikametgah yerlerindeki tüketici mahkemelerinin yetkili

olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

16. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, öncesinde Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirilen Alıcı tarafından her bir

hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle,

onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmektedir.

Toplam 12 (oniki) sayfa ve 16 (onaltı) ana maddeden oluşan işbu Sözleşme, Alıcı tarafından

her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle,

onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girecektir.

Soru ve önerileriniz için (0850) 532 66 51 numaralı telefondan yahut [email protected] eposta

adresinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz.