ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu (“Form”), www.tazecicek.com internet sitesinde (“Site”) Şirket tarafından satışa sunulan Ürünler’i satın alacak müşteriler ile (“Alıcı”) ile Kavacık Mahallesi, Otağtepe Caddesi, No:34/1B Beykoz/İstanbul  adresinde bulunan, satıcı konumundaki Taze Çiçek İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin olarak Alıcı’nın, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“TKHK”), MesafelivSözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Alıcı, Site üzerinden vereceği siparişin onaylanması ile siparişe konu edilen ürün bedelini ödeme yükümlülüğü altına girecektir.

Alıcı, Site üzerindeki Üye Hesabı’ndan Form’a ve akdettiği Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne her daim ulaşabilecektir. Her halukarda Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Ürün’ün fiyat detaylarına yer verilen bir onay e-maili ile Alıcı’nın Üye Hesabı’nda tanımlı e-mail adresine gönderilecek ve her daim Alıcı’nın incelemesine açık olacaktır.

 
2. HİZMET SAĞLAYICI VE SATICI BİLGİLERİ
Unvanı: Taze Çiçek İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi
Adresi: Kavacık Mahallesi, Otağtepe Caddesi, No:34/1B Beykoz/İstanbul 
MERSİS Numarası: 0833095835400001
Telefon Numarası: 0850 532 66 51
Fax: 0850 532 66 51
E-posta: [email protected]
Müşteri Hizmetleri: 0850 532 66 51
Mensubu Olduğu Meslek Odası: İstanbul Ticaret Odası
 
3. ALICI BİLGİLERİ
Ad/Soyad:  [adsoyad]
Telefon Numarası:[telefon]
Adres: [adres]
E-posta: [e-posta]
 
4. ÜRÜNÜN NİTELİĞİ
Aşağıda detaylarına yer verilen Ürün, Şirket tarafından Alıcı’nın belirttiği adrese ve Siteüzerinden sipariş verirken belirttiği saat aralığında Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan hükümler doğrultusunda teslimat masrafları Şirket’e ait olmak üzere gönderilecektir.
Ürün’e ilişkin bilgiler:
[urunler]
• Sipariş numarası: [siparisno]
 
• Teslimat Ücreti: Ürün’ün toplam fiyatına dahildir.
 
5. TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER
Sipariş teslim edilirken Alıcı (teslimat yapılacak kişi) yerinde bulunamazsa, siparişi Alıcı’ya
ulaştırabilecek bir kişiye ismi ve imzası alınarak teslim edilebilir. Alıcı böylesi bir teslimatın da
Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne uygun ve Şirket’in yükümlülüklerini ihlal etmeyen bir teslimat
şekli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Siparişi teslim alan kişi ile ilgili bilgi, e-mail yoluyla Alıcı’ya iletilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi
teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır.
 
6. CAYMA HAKKI
 
6.1. Alıcı; Ürün’ün satışına ilişkin olarak TKHK, Yönetmelik hükümleri ve Mesafeli Satış
Sözleşmesi kapsamında, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim
tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk
üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını
kullanabilir. Ancak Site kapsamında satın alınacak Ürün’ün Alıcı’nın seçim ve talepleri
doğrultusunda Alıcı’ya özel olarak hazırlanmış olması halinde Yönetmelik’in 15. maddesinde
yer alan istisnalar uyarınca Alıcı, istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan
yahut çabuk bozulabilen Ürün’e ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında cayma hakkını
kullanamaz.
6.2. Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni veyahut buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul
etmeden önce işbu Form vasıtasıyla Şirket tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar Şirket’e aittir.
6.3. Alıcı cayma hakkını kullanabilmek için, 14 (ondört) günlük süre içinde Şirket’in aşağıda yer
verilen bilgiler uyarınca iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile Şirket’e cayma hakkının
kullanıldığını bildirmelidir. Alıcı sayılan yollardan herhangi birini tercih edebilecektir.
Cayma bildiriminin iadeli taahhütlü posta ile yapılacağı adres: Göztepe Mahallesi, Göztepe
Sokak No: 27/1, Beykoz/İstanbul
E-posta adresi: [.]
6.4. Cayma hakkının kullanılması halinde, (i) Alıcı’ya veyahut Ürün’ü Alıcı adına teslim alan
kişiye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise, geri
iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi
gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği
takdirde tamamlanamayacaktır.), (ii) Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için Ürün ile
birlikte kendisine iletilen iade formunun doldurulması ve Ürün’ün fatura ve işbu iade formuyla
birlikte Alıcı tarafından seçilecek kargo firmasına teslim edilmesi gerekmektedir.
6.5. İade edilecek Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve
hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
6.6. Şirket, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre
içerisinde toplam bedeli Alıcı’nın ödemeyi gerçekleştirdiği hesaba iade etmek, varsa Alıcı’yı
borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.
6.7. Alıcı’nın kusur, ihmal yahut kasti davranışından kaynaklanan bir nedenle malın değerinde
bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Şirket’in zararlarını tazmin
etmekle yükümlüdür.
 
7. GENEL HÜKÜMLER
 
7.1. Alıcı işbu Form ile Yönetmelik uyarınca belirlenen hususlarda Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne
ilişkin unsurların kendisine iletilmiş olduğunu ve bu hususlar bilgi sahibi olmuş olduğu kabul,
beyan ve taahhüt etmektedir.
7.3. Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe taşınmadan kaynaklanan bir
sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve ürünü getiren kişiye tutanak tutturmakla
sorumludur. Aksi halde Şirket’in sorumluluğu gündeme gelmeyecektir.
7.4. Alıcı’nın Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin
satışlarda teslimattan önce Ürün bedelinin tamamen Şirket’e ödenmediği, taksitli satışlarda
vadesi gelen taksit tutarı ödenmediği takdirde, Şirket tek taraflı olarak ilgili Alıcı ile olan
sözleşmelerini iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeme hakkını saklı tutar.
7.5. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait
olduğu banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Şirket’e ödememesi halinde, Ürün en geç
3(üç) gün içinde Alıcı tarafından tüm giderleri Alıcı'ya ait olmak üzere Şirket’e iade edilir.
Şirket’in iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını icra takibi dâhil diğer tüm akdi ve kanuni
hakları ayrıca ve her halukarda saklıdır.
7.6. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında mücbir sebepler (hava muhalefeti, yoğun
trafik, deprem, salgın hastalık, sokağa çıkma yasağı, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 (otuz)
günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Şirket teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı
bilgilendirir. Bu durumda Alıcı; (i) siparişi iptal etme, (ii) yerine benzer bir ürün sipariş etme
veya (iii) mücbir sebep oluşturan halin sona ermesini bekleyebilir.
7.7. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 (ondört) gün içinde
Alıcı'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade etmek sureti
ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün
içerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın ilgili bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına
yansıması tamamen ilgili banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için
Şirket’in herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin
mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma
işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir.)
7.8. Şirket tarafından haklı bir nedenle Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu olan Ürün’ün tedarik
edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Alıcı bilgilendirilip yazılı onayı alınmak sureti ile eşit kalite
ve fiyatta başka bir Ürün tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine
getirmiş sayılır. Alıcı’nın onay vermediği hallerde onay verilmediğine ilişkin bildirimi takip eden
7 (yedi) iş günü içinde Ürün’ün bedeli Alıcı’ya iade edilir.
7.9. Cayma hakkının kullanıldığı veyahut 7.8. maddede belirtilen şekilde bir ücret iadesinin söz
konusu olduğu hallerde Ürün’ün bedeli Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun
bir şekilde Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.
8. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
Alıcı ve Şirket arasında söz konusu olabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Şirket’in
kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) 6100 Sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil oluşturabilecektir. Taraflar, Mesafeli
Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda TKHK ve ilgili
mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Şirket’in ikametgâhının
bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri’nin, ilgili başvuru meblağını aşan durumlarda
Alıcı'nın ve Şirket’in ikametgahlarının bulunduğu yerlerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili
olacağını kabul etmiştir.